Informació financera

En relació amb l’obligació d’informació amb l’entrada en vigor de la Llei espanyola 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i estableix l’obligació per a les societats mercantils de publicar en la memòria dels seus comptes anuals i en la seva pàgina web el seu període mitjà de pagament a proveïdors.

  • El període mitjà de pagament a proveïdors durant l’exercici 2022 ha estat de 24,21 dies.


Source URL: https://gmv.com/informacio-financera