Avís legal

S’ofereix la informació següent en compliment de les disposicions que estableix la llei espanyola LSSICE, 34/2002, en l’article 10.

----------------------------------------------------------------------

Nom de la companyia: GMV Innovating Solutions, SL

Domicili social: C/ Isaac Newton, 11. Tres Cantos. 28760 Madrid. Espanya

Correu electrònic: [email protected]

Inscripció en el Registre Mercantil: N.R.M. Madrid - Volum 26883, foli 71, secció 8, full M-484492 - inscripció 1a

NIF: B-85717775

Actuant GMV Innovating com a matriu del Grup GMV a l’efecte.

------------------------------------------------------------------------

Tot seguit es mostren les condicions que d’una manera general regulen l’accés a la pàgina del Titular, tant dels serveis com funcionalitats allà oferts, sense perjudici de l’aplicació d’altres condicions diferents o la seva modificació. Se’n recomana una lectura i revisió periòdiques, ja que hi pot haver modificacions en els textos legals.

Condicions generals d’us

1. Condició d’usuari i acceptació d’aquestes condicions

L’accés i la utilització de la pàgina web www.gmv.com (en endavant, el lloc web), titularitat de GMV, atribueixen la condició d’usuari de la pàgina i impliquen l’acceptació d’aquestes condicions generals d’ús subscrites pel titular. S’entendrà per usuari la persona física o jurídica que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i les activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el lloc web.

 Aquestes condicions seran aplicables independentment de comprar o contractar o no els productes o serveis oferts a la plataforma per GMV.

 

2. Objecte del lloc web

Aquest lloc web té com a objecte oferir productes i serveis relacionats amb consultoria i enginyeria, desenvolupament de programari i maquinari, integració de sistemes clau en mà i suport a les operacions, així com informar sobre els productes i/o serveis i funcionalitats que té el titular. L’accés i la navegació pel lloc web són gratuïts, tot i que l’oferiment i compra de productes o contractació de serveis comporta el pagament d’un preu i l’acceptació de unes condicions específiques que cal adoptar en el pressupost que faci GMV amb el client.

 

3. Obligacions de l’usuari

Com a usuari mitjançant el mer accés i navegació a través del lloc web, ha de:

 1. Fer servir el lloc web de manera diligent, correcta i lícita, sempre en respecte a la legislació vigent, la moral i els bons costums, així com l’ordre públic.
 2. Revisar periòdicament aquestes condicions o qualssevol altres que resultin aplicables, i comprovar-ne les modificacions que puguin produir-se.
 3. Revisar les comunicacions que GMV t’enviï, ja que poden contenir informació important.
 4. No utilitzar el lloc web amb finalitats comercials, especialment per obtenir informació o continguts amb la finalitat de prestar serveis que constitueixin clarament una competència per a GMV.
 5. No modificar o tractar de modificar de cap manera, ni fer accions o utilitzar mitjans orientats a simular l’aparença o les funcions del lloc web.
 6. No danyar, deshabilitar, sobrecarregar o dificultar el servei (o la xarxa o xarxes connectades al servei), o interferir en el seu ús i gaudi.
 7. Abstenir-se de dur a terme cap acció que comporti la introducció de virus informàtics, cucs, troians o qualsevol altra classe de codi maliciós destinat a interrompre, destruir o limitar les funcionalitats del lloc web.
 8. No fer servir tècniques d’enginyeria inversa i/o desxifrar, descompilar o utilitzar qualsevol altre sistema destinat a conèixer el codi font de GMV.
 9. En qualsevol cas, no fer cap tipus d’acte que pugui vulnerar drets o interessos del titular o de tercers com puguin ser, a tall d’exemple, drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, marques, drets de copyright, secrets comercials...).

 

4. Disponibilitat del lloc web

El titular prova de millorar i expandir GMV, així com el seu contingut i els serveis que s’hi ofereixen. Malgrat això, el lloc web es mostrarà tal com es trobi en cada moment, segons disponibilitat, limitacions i altres circumstàncies concurrents.

 

5. Condicions particulars de registre al portal de treball GMV

Aquestes condicions particulars de registre les subscriu, d’una banda, GMV, i de l’altra, aquell usuari que hagi completat el formulari corresponent per crear un compte al portal de treball GMV i els passos indicats en el lloc web destinats a dur a terme el registre, juntament amb l’acceptació d’aquestes condicions particulars.

5.1. Requisits i procediment per crear un compte

Per crear un compte al portal de treball GMV és imprescindible que l’usuari sigui una persona física major d’edat de conformitat amb allò que estableix la legislació espanyola.

L’usuari haurà d’accedir a l’opció “Talent” de la part inferior del web i posteriorment a: “Treballa amb nosaltres” i a “Crear perfil” facilitar nom i cognoms, introduir un correu electrònic i altres dades sol·licitades, i protegir-lo amb una contrasenya. Haurà de completar tots els passos indicats, entre els quals s’inclou la lectura de la informació relativa a la política de privacitat i d’aquestes condicions.

GMV confirmarà a l’usuari el seu registre al portal de treball, a través de l’enviament d’una comunicació de benvinguda, moment a partir del qual passa a ser usuari registrat.

Si l’usuari registrat no recorda la seva contrasenya haurà de fer clic sobre “Heu oblidat la vostra contrasenya o necessiteu crear-ne una de nova?”, i introduir el correu electrònic a través del qual hagi fet el registre per restablir-lo.

El titular es reserva el dret de comprovar i verificar la identitat de l’usuari en qualsevol moment. El no-acompliment dels requisits exigits en aquest apartat o engany quant a identitat faculta el titular a donar de baixa en qualsevol moment l’usuari, i eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat el titular de l’acció.

En acceptar aquestes condicions, l’usuari consent la utilització de la imatge que pugin al seu perfil a la plataforma de treball GMV i garanteixen que estan legitimats per a això.

5.2. https://www.gmv.com/

El registre al portal de treball de GMV com a usuari permet accedir a ofertes d’ocupació i participar en els processos de selecció actius.

5.3. Obligacions de l’usuari registrat

L’usuari registrat té les obligacions següents:

 1. a. No registrar-se amb diversos comptes d’usuari en el lloc web, ni fer-ho amb dades falses o suplantant la personalitat de tercers. Ets responsable de facilitar les teves dades reals.
 2. b. No utilitzar o intentar servir-se del compte d’un altre usuari sense autorització o consentiment.
 3. c. Ser l’únic responsable de totes les activitats que es facin des del teu compte personal a GMV.
 4. d. Tenir cura de la confidencialitat de les teves dades d’accés, ja que seràs responsable de qualsevol dany que pateixi o pateixin tercers per incomplir aquestes condicions. També ets responsable del que succeeixi en el teu compte personal tret que la seguretat d’aquest s’hagi vist compromesa per causes alienes. En concret, has de:
  1. Mantenir el compte actualitzat.
  2. Emmagatzemar la contrasenya escollida de manera confidencial.
  3. Ser l’únic usuari que utilitzi el compte creat.
  4. No comercialitzar, vendre o transferir el compte a un tercer.
 5. GMV es reserva el dret de verificar el perfil de l’usuari i pot eliminar o suspendre el compte en cas d’incompliment d’aquests textos legals o qualssevol altres d’aplicables.

5.4. Modificació i cancel·lació del compte d’usuari

En qualsevol moment, l’usuari registrat podrà modificar les dades, adreces d’enviament o facturació del seu compte personal o cancel·lar el compte a través de l’àrea d’usuari.

 

6. Exclusió de responsabilitat

GMV treballa perquè els serveis i les funcionalitats del lloc web es trobin sempre disponibles. Tanmateix, quan hi accedeixi, li serà mostrat segons la disponibilitat i les limitacions que es presentin en cada moment.

GMV no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, inexistència de virus o components nocius, o exactitud dels serveis o de la informació que difongui a través del lloc web. Tanmateix, GMV declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament correcte i adequat del lloc web.

En el lloc web és probable que l’usuari pugui trobar-hi enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, enllaços, bàners, etc., que gestionen tercers. GMV no es fa responsable del contingut ni de cap altre aspecte dels llocs webs als quals aquests enllaços puguin enllaçar, ja que no n’aprova ni en revisa les funcions i els continguts. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part del lloc web a un altre lloc web aliè no implica que hi hagi necessàriament algun tipus de relació empresarial, col·laboració o dependència entre GMV i el responsable del lloc web aliè.

De la mateixa manera, no pot garantir-se l’absència de virus o d’altres elements nocius en el lloc web o en llocs web de tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, tant programari com maquinari, de l’usuari. Per aquesta raó, l’usuari assumeix i comprèn que hi hagi situacions que puguin escapar del control de GMV.

L’usuari que accedeixi a qualsevol enllaç publicat en el lloc web ho fa sota el seu propi risc i ventura, sense que el titular assumeixi cap responsabilitat per això.

De la mateixa manera, el lloc web queda eximit de tota responsabilitat derivada d’un mal ús d’aquest per part dels usuaris, així com per l’incompliment de les obligacions o compromisos assumits en virtut d’aquestes condicions o qualssevol altres d’aplicables.

 

7. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Correspon a GMV la propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que formen el lloc web que siguin objecte d’aquesta disciplina, i s’entenen per aquests en especial els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis informàtics, programari, fotografies, música, vídeos, sons, marques comercials, logotips, bases de dades, imatges, expressions i informacions i resta de contingut protegible, inclosa la marca GMV, o compta amb drets i/o autoritzacions suficients per explotar-los.

L’ús o la còpia, parcial o total, amb finalitats comercials (inclosa la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública) no autoritzats dels continguts esmentats en el paràgraf anterior queden prohibits, tret que es disposi de la prèvia autorització expressa i per escrit de GMV.

L’accés, la navegació i l'ús del lloc web és responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per GMV o per personal autoritzat de GMV relativa a l’ús del lloc web i dels seus continguts.

Així mateix, s’insta l’usuari que comuniqui a GMV qualsevol fet del qual tingui coneixement i que impliqui una conducta contrària a dret o vulneri drets de qualsevol tercer, a través de les eines de contacte disponibles en el lloc web.

La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el contingut del lloc web titularitat de GMV per part de l’usuari o la utilització no autoritzada dels elements esmentats tindrà com a conseqüència l’aplicació de les responsabilitats establertes en la legislació vigent que sigui aplicable.
 

8. Indemnització

8.1. El titular pot sancionar qualsevol dels usuaris que incompleixin les condicions que li són aplicables, amb la impossibilitat d’accedir, temporalment o indefinidament al lloc web. La durada de la sanció dependrà del tipus d’infracció comesa. La restricció d’accés no comportarà en cap cas dret a indemnització.

8.2. Qualsevol tipus de dany, perjudici, pèrdua o cost (inclosos honoraris d’advocats i/o procuradors) derivat d’un incompliment per part de l’usuari d’aquestes condicions o de qualssevol altres que resultin aplicables en què incorri GMV haurà de rescabalar-lo l’usuari que l’hagi originat. Això inclou qualsevol reclamació de tercers derivada dels esmentats incompliments.

 

9. Modificació d’aquestes condicions generals

9.1. GMV es reserva la facultat de modificar i/o adaptar sense avís previ el lloc web o aquestes condicions generals d’ús en qualsevol moment. Per això, es recomana a l’usuari que llegeixi aquestes condicions cadascuna de les vegades en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que tant aquest com aquelles poden haver tingut modificacions. Si l’usuari no està d’acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest avís, haurà de deixar d’utilitzar el lloc web immediatament.

9.2. La nova redacció de les condicions serà publicada en el mateix lloc web. La vigència temporal d’aquestes condicions generals coincideix, per tant, amb el temps en què s'exposin, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.

 

10. Altres qüestions

10.1. Salvaguarda i interpretació

Si l’autoritat competent declara alguna d’aquestes disposicions d’il·legal, invàlida o no executable, això comportarà que aquesta hagi de ser interpretada de la manera més pròxima a la intenció original de la disposició. En qualsevol cas, la declaració respecte d’alguna o algunes clàusules no perjudicarà la validesa de les altres.

La no-exigència per part del titular del compliment estricte d’algun dels termes d’aquestes condicions no constitueix ni pot interpretar-se en cap cas com una renúncia per la seva part a exigir-ho en un futur.

10.2. Idioma

L’idioma aplicable a aquestes condicions és l’espanyol. Si es faciliten versions en altres idiomes com l’anglès, serà únicament per mera cortesia i més comoditat per a l’usuari. En cas de contradicció prevaldrà la versió en espanyol.

10.3. Legislació i fur

Les relacions entre el titular i l’usuari es regiran per la legislació espanyola i les discrepàncies o conflictes entorn d’aquestes condicions dependrà que l’usuari tingui la condició de consumidor i/o usuari de conformitat a la normativa aplicable.

Sent consumidor i/o usuari els conflictes se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. En cas que no tingui aquesta condició, els conflictes es determinaran als jutjats i tribunals de Madrid.


Source URL: http://gmv.com/avis-legal