Política de privacitat del Canal de Comunicacions

Aquest canal de comunicacions s’habilita com un mitjà perquè els treballadors de GMV, així com els seus col·laboradors i tercers que puguin participar de la seva activitat, disposin d’una solució segura i confidencial per posar en coneixement de GMV la producció de qualsevol conducta o fet que pugui ser contrari a la normativa vigent o els propis codis ètics de la nostra corporació.

La informació proporcionada serà tractada conforme als màxims estàndards de seguretat i secret, i es garantirà una valoració objectiva dels fets i un tractament imparcial a l’hora d’aplicar les oportunes mesures correctores que es puguin aplicar. L’usuari ha de garantir la veracitat dels fets i dades que proporcioni i assumir les conseqüències legals i disciplinàries que es puguin derivar de la facilitació de fets manifestament falsos o en perjudici intencionat de tercers.

Seguidament, informació amb relació al tractament de les dades que derivi de l’ús d’aquest canal de comunicacions:

GMV INNOVATING SOLUTIONS, SL, (en endavant, GMV), B-85717775, i domicili al c/ Isaac Newton (PTM) 11, Tres Cantos, 28760 (Madrid), serà el responsable del tractament de les dades personals incorporades a aquest canal de comunicacions.

Les dades personals que ens heu proporcionat seran tractades sobre la base de l’existència d’un interès públic de disposar d’un sistema d’informació de comunicacions internes.

Les vostres dades seran tractades exclusivament pel personal intern de GMV competent per gestionar la vostra queixa, denúncia o reclamació, per desenvolupar tasques de control intern o de supervisió en l’entorn laboral. En funció de la naturalesa dels fets, podran derivar-se també aquests fets al personal de responsabilitat en la gestió de recursos humans de GMV, a fi d’aplicar les oportunes accions disciplinàries, així com a altres societats de GMV que puguin haver d’implicar-se en aquesta gestió. Si els fets denunciats incorren en algun tipus de responsabilitat d’índole penal o administrativa, les dades tractades podran ser comunicades als tribunals o autoritats competents per dirimir les esmentades responsabilitats.

Les dades seran tractades mentre perduri la tramitació del fets posats en coneixement de GMV. A partir d’aleshores, les dades es mantindran bloquejades fins a la seva definitiva supressió durant un període de 3 mesos, amb les excepcions previstes en el paràgraf anterior.

En tot moment, l’interessat podrà exercitar els oportuns drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, així com a la portabilitat de les seves dades personals i a revocar qualsevol consentiment que hagi pogut atorgar. Per a això, haurà de contactar a l’adreça electrònica següent: [email protected]

 


Source URL: https://gmv.com/politica-de-privacitat-del-canal-de-comunicacions