Społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialność GMV wobec obecnych i przyszłych pokoleń

Sprawozdanie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

Sprawozdanie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, które co roku przygotowujemy, odzwierciedla różne działania naszej firmy mające na celu zapewnienie odpowiedzialnego zachowania, a także pokazuje nasze zaangażowanie na rzecz określonych grup oraz nasze cele, wyzwania i działania na rzecz doskonalenia.

Poniżej zamieszczamy najnowsze wydanie naszego sprawozdania dotyczącego społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR).

Nasze cele w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

  • Postępujemy odpowiedzialnie i etycznie w ramach wszystkich naszych działań.
  • Zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne oraz rozwijanie inicjatyw przyjaznych dla środowiska naturalnego.
  • Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju w aspekcie społecznym, w tym do redukcji emisji CO2.

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan

Firma GMV opracowała plan bezpieczeństwa i higieny pracy, który jest okresowo przeglądany oraz aktualizowany przez specjalistów zarówno z firmy, jak i spoza niej. Strategia GMV opiera się również na mocno zakorzenionej kulturze korporacyjnej, w ramach której wszyscy pracownicy realizują wartości wskazane w kodeksie postępowania i etyki biznesowej.

Zrównoważony rozwój i środowisko naturalne

Firma GMV uzyskała certyfikat ISO 14001 w zakresie wprowadzenia Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS). System Zarządzania Środowiskowego dla działalności w siedzibie głównej GMV w Madrycie oraz w obiektach w Valladolid, Sewilli i Barcelonie jest zgodny z normą UNE-EN ISO 14001:2015.

Różnorodność i równość

Ustanowiliśmy politykę kadrową, która gwarantuje równe traktowanie wszystkich nie tylko w ramach procesu selekcji, ale również w trakcie całej kariery zawodowej w GMV.

Ponadto kładziemy nacisk na różnorodność funkcjonalną, współpracując z hiszpańskimi stowarzyszeniami, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową i osób o ograniczonej mobilności.

Rozwój zawodowy

Sektory działalności firmy wymagają specjalistycznej i aktualnej wiedzy z zakresu najbardziej zaawansowanych technologii. Jednym z fundamentów polityki kadrowej GMV jest zatem rozpoznawanie zdolności pracowników oraz wspieranie ich w wykonywaniu obowiązków i rozwoju zawodowym.  

Program Europejskiego Funduszu Społecznego

Firma GMV, w ramach czynionych wysiłków związanych z promowaniem zrównoważonego rozwoju i jakości zatrudnienia oraz ze sprzyjaniem mobilności pracowników, przystąpiła do programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem jest dalsze wspieranie procesów tworzenia stabilnych, wysokojakościowych miejsc pracy dla przedstawicieli młodego pokolenia oraz przyczynianie się do zmniejszania bezrobocia wśród młodych na terenie Hiszpanii.

Działalność charytatywna GMV

W GMV dzielenie się zdolnościami, zasobami, umiejętnościami i wiedzą jest kluczowe dla osiągnięcia celów, które przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi. Dlatego też działamy w ramach inicjatyw i projektów solidarnościowych, których nadrzędnym zamierzeniem jest budowanie lepszego społeczeństwa.

GMV jest członkiem inicjatywy UN Global Compact ONZ

Dając wyraz swojego zdecydowanego zaangażowania w zrównoważony rozwój oparty na innowacjach na rzecz postępu, GMV jest uczestnikiem Global Compact ONZ – wiodącej międzynarodowej inicjatywy promującej zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu.


Source URL: https://gmv.com/o-gmv/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu